Na práci jsem tu já!
Volejte - NONSTOP

Obchodní podmínky

Práva a povinnosti poskytovatele

Poskytovatel se zavazuje, že:

- Bude dodržovat zásady bezpečnosti práce při poskytování služeb.

- Poskytovaná technika bude v řádném stavu, způsobilá k provozu na komunikacích ČR dle platných předpisů a zákonů.

- Současně s poskytnutím techniky zajišťuje kvalifikovanou osádku techniky pro manipulaci a jiné úkony s Technikou.

- Bude objednatele informovat o rizicích na určeném místě a bude spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na určeném místě. Poskytovatel zajistí, aby jeho činnosti a práce jeho byly organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci objednatele, a dále poskytovatel zajistí spolupráci při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro pracovníky na určeném místě.

 

- V případě, že se objednatel dostane do prodlení s plněním povinnosti dle Smlouvy, je poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování služby až do doby, než bude předmětná povinnost splněna; minimálně o tuto dobu se též automaticky posunuje datum a čas ukončení poskytnutí; pokud je splatnost ceny jakýmkoliv způsobem vázána na datum ukončení poskytnutí, platí pro tyto účely splatnosti i nadále dřívější datum ukončení poskytnutí služby.

 

Práva a povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje a prohlašuje, že:

- Při každé změně data a času začátku či ukončení poskytnutí služby, změně určeného místa, změně parametrů břemene rozdílně od původního znění smlouvy uhradí veškeré s tím vzniklé náklady poskytovateli.

- V případě odstoupení objednatele od smlouvy méně než 24 hodin před časem začátku poskytnutí, zaplatí poskytovateli mimo jiné náklady, které poskytovatel vynaložil v souvislosti s touto smlouvou v paušálním poplatku ve výši 5000,-Kč.

- Na vlastní náklady zajistí zábor, ohlášení stání strojů na místech, kde to vyhlášky a zákony vyžadují a zároveň se zavazuje, že uhradí veškeré náklady a pokuty spojené s nedodržením těchto podmínek.

- Poskytne poskytovateli veškerou součinnost nutnou pro poskytnutí techniky a dalších služeb, dojde-li z příčin na straně objednatele k překážce, kvůli které poskytovatel nemůže techniku poskytnout, vykonat či pokračovat v plnění smlouvy, uhradí objednatel veškeré náklady s tím spojené poskytovateli.

- Pokud nevznese výhrady k faktuře do 7 dnů po obdržení faktury má se za to, že akceptuje fakturu v jejím plném znění.

- Před započetím zemních prací je každý investor povinný zajistit vytyčení veškerých podzemních sítí a jiných překážek, popřípadě přiložit technickou dokumentaci .

 

Platební podmínky

 

- V případě prodlení objednatele se zaplacením je objednatel povinen na základě vyzvání poskytovatele zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení. Jakýmikoliv smluvními pokutami není dotčeno právo poskytovatele na náhradu škody v její plné výši.

 

Odpovědnost

- Poskytovatel odpovídá objednateli za škodu, a vady které vzniknou v důsledku či v souvislosti s poskytnutím techniky, jen byla-li škoda či vada způsobena porušením právní povinnosti ze strany poskytovatele a toto porušení vzniklo na základě zavinění poskytovatele (subjektivní odpovědnost).

- Poskytovatel není v prodlení, pokud mu objednatel nezajistil potřebnou součinnost.

 

Odstoupení od smlouvy

- V případě, že objednatel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající ze smlouvy, je poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit, aniž by objednateli poskytoval dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění porušené povinnosti.

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit do času začátku poskytnutí; pokud tak učiní později (tj. méně) než 24 hodin před čase začátku poskytnutí, zaplatí poskytovateli náklady stanovené těmito podmínkami.

Účinnost odstoupení nastává dnem doručení projevu o odstoupení druhé straně. Peněžitá plnění přijatá v případě odstoupení nevrací. Odstoupením není dotčeno právo na náhradu ceny za již poskytnutou dobu techniky, nároky na smluvní pokuty, nároky na náhradu škody a další práva a povinnosti, o kterých to stanoví Smlouva (včetně těchto Podmínek) a zákon.

 

 

Nenašli jste, co jste hledali? Pak nás neváhejte kontaktovat na info@vasluzebnicek.cz a nebo nám zavolejte na 777 826 234 a 774 114 206. Váš Služebníček.cz Na práci jsem tu JÁ!
Práce a služby
na zavolanou!
+420 777 826 234
+420 774 114 206
Zapněte si váš oblíbený pořad...
...a my se zatím o vše postaráme!